top of page

Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu Tolgay Şatana (“Veri Sorumlusu”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında haiz olduğumuz aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

2. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer alan elektronik formun doldurulması suretiyle elde edilecek olup;  Kanun yer alan temel ilkelere bağlı kalınarak; sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için zorunluluk arz ettiği ölçüde ve yine Kanun uyarınca alınması gereken noktalarda açık rıza alınmak suretiyle işlenecektir.

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; randevu talebinizin oluşturulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,, gerekli hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun şekilde  ve gerekli veri minimizasyonu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;

  • Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarıyla,

  • Hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren avukat, mali müşavir vb. iş ortakları ile,

  • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla;

  • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle,

işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

5. İlgili Kişi Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@tolgaysatana.com ile iletişime geçebilir veya www.tolgaysatana.com/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

  • Fulya Polat Towerside Yeşil Çimen Sokak 12/407 Fulya Mahallesi, 34365 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine bizzat getirebilir,

  • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,

  • info@tolgaysatana.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Kliniğimizde sağlık bilgileriniz toplanıp kişisel bilgilerin korunması ve gizliliği ilkesi çerçevesinde sizin adınıza arşivlenip saklanmaktadır.

bottom of page